Novi Zakon o elektroničkim medijima stupio je na snagu 22. listopada 2021.

hrt gold logo

Novi Zakon o elektroničkim medijima stupio je na snagu 22. listopada, a nakon što je objavljen u Narodnim novinama 14. listopada 2021. (br. 111/21). Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti stari Zakon o elektroničkim medijima (NN. br. 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13. – ispravak). Članak 49. definira neovisnog proizvođača audiovizualnih djela te isti možete pogledati na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_111_1942.html